Voorwaarden

Webwinkelvoorwaarden Speens BV

ARTIKEL 1. |  DEFINITIES

In deze webwinkelvoorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Speens: Speens BV, de gebruiker van deze webwinkelvoorwaarden is gevestigd aan de Herengracht 392, 1016 CJ te Amsterdam en is ingeschreven in het handelsregister onder KvK-nummer 62109782.
 2. Overeenkomst: iedere tussen de consument en Speens middels het bestelproces op de website tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Speens zich jegens de consument heeft verbonden tot de levering van producten.
 3. Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met Speens een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 4. Website: de website van Speens waarop de overeenkomst tot stand wordt gebracht.
 5. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Speens aan de consument te leveren zaken, zoals e-sigaretten, e-liquids, clearomizers en/of andere accessoires.
 6. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen te ontbinden.

ARTIKEL 2. |  ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze webwinkelvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Speens en op iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze webwinkelvoorwaarden op de website aan de consument beschikbaar gesteld zodat de consument deze webwinkelvoorwaarden op eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien gewenst kunnen deze webwinkelvoorwaarden dan op verzoek van de consument per e-mail kosteloos aan hem/haar worden toegezonden.
 3. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. |  AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De consument kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Speens dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 2. De in het aanbod weergegeven afbeeldingen en vermelde productgegevens bieden een waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het productaanbod mogelijk te maken.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling van de consument door Speens per e-mail is bevestigd en de consument aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden heeft voldaan. De door Speens per e-mail verstuurde bestelbevestiging wordt geacht door de consument te zijn ontvangen op het moment dat de bestelbevestiging door Speens is verzonden. Een onjuistheid in het door de consument opgegeven e-mailadres komt voor risico van de consument.

ARTIKEL 4. |  UITVOERING EN LEVERING

 1. De levering van bestelde producten vindt plaats op het door de consument opgegeven afleveradres.
 2. Speens neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering en levering van de bestelling.
 3. Speens is pas gehouden uitvoering te geven aan een bestelling indien de consument heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.
 4. Speens zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Alle vermelde leveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd, echter betreffen zij nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Speens treedt pas in wanneer hij door de consument in gebreke wordt gesteld bij een aanmaning, waarbij hem een redelijke termijn voor de levering wordt gesteld en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 5. Speens behoudt zich het recht voor de levering van bestellingen in gedeelten te laten plaatsvinden.
 6. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de consument op het moment dat de producten door of namens de consument in ontvangst zijn genomen.

ARTIKEL 5. |  OVERMACHT

 1. Speens is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede begrepen de omstandigheid dat Speens door toedoen van zijn toeleveranciers niet in staat is zijn verplichtingen (tijdig) na te komen.
 2. Tijdens de duur van de overmacht worden de verplichtingen van Speens opgeschort. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, doet Speens daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de consument en geldt de overeenkomst als ontbonden. Eventueel reeds verrichte betalingen zullen zo spoedig mogelijk aan de consument worden terugbetaald. Verdere schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 6. |  RECHT VAN ONTBINDING

 1. Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst gedurende veertien dagen na ontvangst van de producten, of indien bestellingen in gedeelten worden geleverd, na ontvangst van de laatste deellevering, zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of middels gebruikmaking van het door Speens aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Speens. Zo spoedig mogelijk nadat Speens in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden in dit artikel, zal Speens de ontbinding van de overeenkomst per e-mail aan de consument bevestigen.
 3. De consument die van het recht van ontbinding gebruik maakt, dient gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.
 4. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij/zij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Speens retourneren.
 5. Indien het geleverde onderhevig is geweest aan waardevermindering, ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was, om de aard en/of kenmerken van de producten te beoordelen, is Speens gerechtigd deze waardevermindering in rekening te brengen, al dan niet door dit te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 6. Retournering van de producten dient te geschieden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst, conform het bepaalde in lid 2, door Speens is bevestigd.
 7. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor rekening van de consument.
 8. Speens zal de van de consument ontvangen betalingen, minus eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de consument terugbetalen, mits de producten door Speens zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

ARTIKEL 7. |  UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

 1. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van hygiëne of gezondheidsbescherming en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 2. de levering van producten waarvan het recht van ontbinding krachtens artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

ARTIKEL 8. |  PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk uit het aanbod voortvloeit, zijn alle vermelde productprijzen exclusief verzend- en bezorgkosten, welke kosten voor rekening van de consument komen.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de door de consument verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw en verzend- en bezorgkosten.
 3. Betalingen dienen te geschieden middels vooruitbetaling. De consument kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de bestelling zolang de overeengekomen vooruitbetaling door Speens niet is ontvangen.
 4. Een onjuistheid of onvolledigheid in de door de consument verstrekte betaalgegevens dient onverwijld ter kennis van Speens te worden gebracht.
 5. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, behoudt Speens zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en de betreffende producten niet langer voor de consument gereserveerd te houden, onverminderd zijn recht om nakoming van de overeenkomst te vorderen.

ARTIKEL 9. |  KLACHTEN

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij Speens.
 2. Bij Speens ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 10. |  GARANTIE

 1. Een door Speens, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens Speens kunnen doen gelden.
 2. Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden (van de fabrikant), vervalt elke garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Speens of diens toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Speens.

ARTIKEL 11. |  AANSPRAKELIJKHEID

 1. Speens is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan in enig verband met het gebruik van de producten. Indien desondanks toch aansprakelijkheid van Speens bestaat, is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in de onderhavige voorwaarden is bepaald.
 2. Speens is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van de producten de wettelijke productenaansprakelijkheid draagt.
 3. Speens heeft te allen tijde het recht de schade waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen. De consument dient Speens hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Speens vervalt.
 4. Speens draagt geen aansprakelijkheid voor schade doordat hij is uitgegaan van door of namens de consument onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 5. Nimmer zal de aansprakelijkheid van Speens meer belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Speens wordt uitgekeerd.
 6. Bij een consumentenaankoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is toegestaan.

ARTIKEL 12. |  SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de consument en Speens voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

The Liquid Vapor Company – Amsterdam e-Liquid

Je moet minimaal 18 jaar oud zijn om deze site te mogen bezoeken